అక్కరకురాని చెక్కులు నొక్కిన ధనమీయని ఏటీయము మోహమున తా గీకిన పనిచేయని కార్డును గ్రక్కున వదిలేయవలెను గదరా మోడీ..
అక్కరకురాని చెక్కులు నొక్కిన ధనమీయని ఏటీయము మోహమున తా గీకిన పనిచేయని కార్డును గ్రక్కున వదిలేయవలెను గదరా మోడీ..