Designfreelogoonline.com מאפשרת לך לעצב לוגו ללא עלות וללא הרשמה!

לאחר שעיצבת מספר דוגמאות עם יצרן הלוגו החינמי, סוף סוף עיצבת לוגו אחד שהוא מושלם עבורך… ו עכשיו אתה מוכן להתחיל לשתמש בלוגו? שלם את התשלום הביסיס החד פעמי בסך 19 $ והוא שלך. תשלום זה מקנה לך את הזכות להשתמש בלוגו, כלוגו החברה שלך לכל צרכי הפרסום שלך. תשלום זה מהווה גם חלק משכר הטרחה של המעצב.

אם אתה מעוניין להשתמש בלוגו נוסף, עליך לרכוש רישיון נוסף.